Կառավարությունը հաստատեց ՀՀ-ում փախստական ճանաչված անձանց բնակարանային ապահովության ծրագիրը

ՀՀ Կառավարությունը այսօրվա նիստում հաստատեց ՀՀ-ում փախստական ճանաչված անձանց բնակարանային ապահովության ծրագիրը։

Այս ծրագրով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված անձանց բնակարաններ վարձակալելու համար փոխհա­տուցման տրամադրման հետ կապված հարաբերու­թյունները:

Փոխհատուցումը տրամադրվում է Հայաստանում փախստական ճանաչված անձանց ժամանակավոր կացարանով ապահովման խնդրի լուծման նպատակով` 6 ամիս ժամկետով: Նշված ժամկետով աջակցության տրամադրման նպատակն է հնարավորություն տալ փախստականներին 6 ամսվա ընթացքում սովորելու լեզուն, լուծելու իրենց զբաղվածության հարցերը՝ այդ ժամկետը լրանալուց հետո կացարանի խնդիրն ինքնուրույն լուծելու նպատակով։

Փոխհատուցման տրամադրման շահառուների ընտրության հայտա­նիշ­ներն են.

1) Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված լինելը.

2) ընտանիքի անդամներից առնվազն մեկի ինքնասպասարկման ունա­կություն ունենալը.

3) սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն չունենալը և վերջին  տասը տարում ՀՀ-ում բնակելի տարածություն օտարած չլինելը.

4) ընտանիքների սոցիալական գնահատման համակարգում հաշվառված լինելը և անապահովության 0-ից բարձր միավոր ունենալը.

5) ստանալու պահին կացարանով ապահովման որևէ պետական ծրագրում, ինչպես նաև միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների կողմից կացարանով ապահովման որևէ ծրագրում ընդգրկված չլինելը:

Յուրաքանչյուր դիմումատուին տրամադրվող փոխհատուցման չափը կազմում է ամսական 60,000 ՀՀ դրամ։ Փոխհատուցումը տրամադրվում է ընտանիքին՝ անկախ ընտանքի անդամների թվից։

Ըստ թեգերի