• 1

  Փախստականները ե՞րբ կարող են ձեռք բերել ՀՀ քաղաքացիություն

  «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձինք կամ օտարերկրյա քաղաքացի չհանդիսացող նախկին ԽՍՀՄ այլ հանրապետությունների քաղաքացիները մինչև 2012  թվականի դեկտեմբերի 31-ը կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար

 • 2

  Դատարաններում պետական տուրքի գծով ի՞նչ արտոնություններ է տրվում փախստականներին

  «Պետական տուրքի մասին­­» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ փախստականի կարգավիճակ ստացած անձինք իրենց խախտված բնակարանային իրավունքները վերականգնելու վերաբերյալ դատարաններ հայցեր ու բողոքներ ներկայացնելիս ազատվում են պետական տուրքի վճարումներից:

 • 3

  Ի՞նչ պայմաններով փախստականներն իրավունք ունեն ՀՀ տարածքում աշխատանք փնտրել և աշխատել

  Նույն պայմաններով, ինչ ՀՀ քաղաքացիները, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

 • 4

  Ի՞նչ կարգով ՀՀ-ում փախստականներն իրավունք ունեն զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ

   ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված կարգով

 • 5

  Ինչպիսի՞ պաշտպանություն է տրամադրվում փախստականներին` մտավոր սեփականության իրավունքների նկատմամբ

  ՀՀ-ում ապաստան ստացած փախստականներին գյուտի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ֆիրմային անվանումների, ինչպես նաև  գրակա-նության, արվեստի և գիտական ստեղծագործությունների սեփականության իրավունքների նկատմամբ տրամադրվում է նույն պաշտպանությունը, ինչ ՀՀ քաղաքացիներին:

 • 6

  Ո՞ր դեպքում փախստականներն իրավունք ունեն օգտվելու ՀՀ օրենսդրությամբ ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված սոցիալական ծառայություններից, ստանալու պետական նպաստներ և դրամական այլ օգնություններ, ժամանակավոր անաշխատունակության, արտադրությունում աշխատանքային խեղման, դժբախտ պատահարների և մասնագիտական հիվանդությունների դեպքերի համար տրվող նպաստներ, պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կենսաթոշակային ապահովություն, գործազրկության դեպքում` սոցիալական պաշտպանության իրավունք

  Եթե նրանք բավարարում են տվյալ ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները:

 • 7

  Ինչպիսի՞ իրավունքներ ունեն ապաստան ստացած փախստականները` հիմնական ընդհանուր կրթության հարցում

  ՀՀ քաղաքացիներին հավասար իրավունքներ:

 • 8

  Ինչպիսի՞ իրավունքներ ունեն փախստականները` ուսուցման մատչելիության, օտարերկրյա դպրոցական վկայագրերի, դիպլոմների ու գիտական աստիճանների ճանաչման, տուրքերից և վճարումներից ազատման, ինչպես նաև կրթաթոշակների շնորհման հարցում

  Օտարերկրյա քաղաքացիներին հավասար իավունքներ:

 • 9

  Ո՞վ կարող է ստանալ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ

  16 տարեկանը լրացած` Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած փախստականը:

 • 10

  Ու՞մ փաստաթղթում են լրացվում մինչև 16 տարեկան փախստականի տվյալները

  Նրա ծնողների կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթում:

 • 11

  ՄԻնչև 16 տարեկան ո՞ր փախստականին կարող է տրամադրվել կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ

  Առանց ուղեկցողի կամ ընտանիքից անջատված փախստականին տրամադրվում է կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ, որը չի կարող օգտագործվել առանց խնամակալի ՀՀ-ից դուրս գալու դեպքում:

 • 12

  Քանի՞ տարի է վավերական կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը

  2 տարի, որից հետո փախստականի դիմումի հիման վրա փաստաթղթի վավերականության ժամկետը յուրաքանչյուր անգամ երկարացվում է ևս 2 տարով:

 • 13

  Ի՞նչ ժամկետում է տրվում կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը

  Դիմումը ստանալուց հետո` 5-օրյա ժամկետում:

 • 14

  Ո՞ր դեպքերում կարող է կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը փոխանակվել նոր կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթով

  Դրանում պարունակվող տեղեկությունները փոփոխվելու, գրառումներում անճշտություններ հայտնաբերվելու, օգտագործելու համար ոչ պիտանի լինելու դեպքում:

 • 15

  Ի՞նչ փաստաթղթեր են ներկայացվում կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի փոխանակման համար

  Դիմում, փոխանակման ենթակա փաստաթուղթը և 35x45 մմ չափսի 2 գունավոր լուսանկար

 • 16

  Ի՞նչ անել կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը կորցնելու դեպքում

  Պատասխան. 10-օրյա ժամկետում այդ մասին հայտնել  Միգրացիոն ծառայություն, ՀՀ ոստիկանության մարմին, իսկ օտարերկրյա պետություններում փաստաթղթի կորստյան դեպքում` ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կամ հյուպատոսական հիմնարկին:

 • 17

  Ու՞ր հանձնել կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը` ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերելու կամ այլ պատճառով անձի փախստականի ճանաչումը և ապաստանի տրամադրումը դադարեցվելու դեպքում

  Միգրացիոն ծառայություն, իսկ օտարերկրյա պետություններում` ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կամ հյուպատոսական հիմնարկին:

 • 18

  Ու՞ր հանձնել կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը օտարերկրյա պետությունում մշտական բնակություն հաստատելու դեպքում

  Այդ պետությունում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կամ հյուպատոսական հիմնարկին:

 • 19

  Ու՞ր հանձնել մահացած փախստականի կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը

  Մահվան գրանցումը կատարող մարմնին, իսկ օտարերկրյա պետություններում` ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կամ հյուպատոսական հիմնարկին:

 • 20

  Կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի կորստի, փչացման կամ գողանալու դեպքում նոր փաստաթուղթը ի՞նչ ժամկետով է տրվում

  Նախորդ փաստաթղթի վավերականության ժամկետով:

 • 21

  Ու՞ր հանձնել գտնված կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը

  ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն:

 • 22

  Կարո՞ղ է կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը գրավ դրվել

  Ոչ: Կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը գրավ դնելն արգելվում է: