1. դատական կարգով ճանաչվել են անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ
  2. դատական կարգով զրկվել են քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից
  3. տառապում են այնպիսի հիվանդությամբ, որը քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակվելու դեպքում կարող է խոչնդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ուև լիազորությունների իրականացմանը,

  4. դատապարտվել է հանցագործության համար և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ,

  5. խուսափել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից։