ՀՀ ՏԿՆ Միգրացիոն պետական ծառայության գործունեության ապահովան համար 2012թ. ՀՀ պետական բյուջեով հատկացվել է 93384.10 հազ. դրամ:

 

ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեով նախատեսված՝ 2012 թվականի ինն ամիսների հատկացումները

  Ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի անվանումը
բյուջեով նախատեսված փաստացի ծախսը
1 10 բաժնի 09 խմբի 01 դասի 01 65001,5 57041,97
2 10 բաժնի 07 խմբի 01 դասի 02 12164,9 12164,9
3 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի 02 30877,2 30409,1
4 10 բաժնի 07 խմբի 01 դասի 03 10194,6 12331,7
5 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի 27 2000 663,94
6 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի 27 2160 1125

 

ՀՀ 2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժիններ, խմբեր և դասեր Ֆինանսավորվող ծրագրերի անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
10.09.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանման /աշխատակազմի մասով/ ծախսեր 93384,10
10.07.01.02 Փախստականների սոցիալական  խնդիրների լուծման միջոցառումների         18259,30
10.09.02.02 Փախստականների  ե նրանց ընտանիքների վերաբերյալ տեղեկատվության կուտակումների    44008,50
10.07.01.03 Փախստականների կեցության խնդիրների լուծման միջոցառումներ 14791,80
10.09.02.27  ՀՀ ապաստան հայցողների կողմից փաստաթղթերի և նրանց հետ անցկացվող հարցազրույցների թարգմանություն 2000,00
10.09.02.27 Պետական մարմինների և կազմակերպությունների աշխատողների  փաթեթով  ապահովում 2160,00