1. անձը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում),
  2. վերադարձի վկայական,
  3. հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) հատկացնելու մասին տեղեկանք (առկայության դեպքում),
  4. դատարանի կամ վարչական մարմնի կողմից արտաքսման կամ վտարման վերաբերյալ որոշումները,
  5. լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնցով հնարավոր է տեղեկություններ ստանալ արտերկրում գտնվելու և Հայաստան վերադարձի ժամկետների մասին։
  • բազմազավակ ընտանիքներին (4 և ավելի երեխաներ ունեցող),
  • տարեցներին (65 տարին լրացած),
  • հաշմանդամություն ունեցող անձանց,
  • անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող անձանց,
  • առանց ուղեկցության վերադարձած և Հայաստանում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին։