1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:
 • Սահմանադրություն.  հոդվածներ՝ 14, 38, 40, 47, 51, 54, 55

  հղումը՝  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150151

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին»  օրենք. հոդվածներ՝ 6, 7, 10, 11, 131, 17, 31, 33

  հղումը՝   http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150576

 • «Օտարերկրացիների մասին»  օրենք. հոդվածներ՝ 9, 10, 16, 20 

  hղումը` http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150101

 • «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 2, 3, 10

  հղումը՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150581

 • «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին»  օրենք. հոդվածներ՝ 1, 6, 9, 11, 13.1, 27, 29

  հղումը`  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=230

 • «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»  օրենք. հոդվածներ՝ 12, 34

  հղումը՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150549

 • Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին. հոդվածներ՝ 30, 35

  հղումը՝  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150044

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012

  հղումը՝    http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 82-87

  հղումը՝    http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

 • Օտար լեզուների (ռուսերենի և անգլերենի) ազատ տիրապետում

  հղումը՝   https://lib.armedu.am/resource/23925 (ռուսաց լեզու), մաս 1, 2.6. Лексическое значение слова

  հղումը՝   https://lib.armedu.am/resource/13817 (անգլերեն), մաս 1, Section 4, section 9. Ընտրել նախադասության բովանդակությանը համապատասխանող տարբերակը, Section 6. Ընտրել ուղղակի/անուղղակի խոսքի փոխակերպման ճիշտ տարբերակը։

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:
 1. Սահմանադրություն.  հոդվածներ՝ 14, 38, 40, 47, 51, 54, 55

  հղումը՝  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150151

 2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին»  օրենք. հոդվածներ՝ 6, 7, 10, 11, 131, 17, 31, 33

  հղումը՝   http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150576

 3. Վարչական դատավարության օրենսգիրք. հոդված 72

  հղումը՝   http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150031

 4. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք.  հոդվածներ 139, 362

  հղումը՝   http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150488

 5. ՀՀ քրեական օրենսգիրք. հոդված 329

  հղումը՝   http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150015

 6. «Օտարերկրացիների մասին»  օրենք. հոդվածներ՝ 9, 10, 16, 20 

  hղումը` http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150101

 7. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին»  օրենք. հոդվածներ՝ 1, 6, 9, 11, 13.1, 27, 29

  հղումը`  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=230

 8. «Փախստականների և ապաստանի մասին»  օրենք. հոդվածներ՝ 6, 9, 29, 30, 30.3, 45, 51, 52, 52.1, 55, 56, 61

  հղումը՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150050

 9. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 30, 35

  հղումը՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150044

 10. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք. հոդվածներ՝ 12, 34

  հղումը՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150549

 11. Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012

  հղումը՝   http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 12. «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 70-129,

  http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf