Վ.Մաթևոսյան, «Միգրացիան թվերով. վերլուծական տեղեկագիր» Մաս Ա. Եվրոպայում միջազգային պաշտպանություն որոնող ՀՀ քաղաքացիները։

ՆԱԽԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

Մարդկային հասարակության զարգացման արդի փուլում մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքը տեսական հայեցակարգից կերպափոխվել է մարդկանց հոծ զանգվածների մասայական շարժի։ Ժամանակակից աշխարհում միգրացիայի կառավարման համակարգի օրըստօրե արդիականացումը և պետական միգրացիոն քաղաքականության բարելավումը վերածվել են պետության ներքին և արտաքին քաղաքականության առաջնային ուղղությունների։ Միևնույն ժամանակ, պայմանավորված միգրացիոն հոսքերի ծավալների աճով և դրանց բնույթի փոփոխությամբ, խիստ կարևոր է համակարգի արդիականացման և բարեփոխումների հիմքում դնել ստույգ վիճակագրական վերլուծություններ, որոնք հնարավորություն կտան ոչ միայն գնահատել հոսքերի ծավալները այլ նաև բացահայտել դրանց դրդապատճառները՝ վանողևձգողգործոնները։

Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից ասդին տեղի ունեցած բազմաթիվ իրադարձությունների,սոցիալ տնտեսական բնույթի մարտահրավերների արդյունքում ընդունված էր դարձել Հայաստանը անվանել «միգրանտների դոնոր պետություն»։ Չնայած վերջին տարիներին նկատվում են թե՛ ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և թե՛ ՀՀ ժամանող օտարերկրացիների հոսքերի աճ, այնուամենայնիվ է միգրացիան մնում է ՀՀ միգրացիոն իրավիճակը բնորոշող առանցքային ուղղությունը։

Հայաստանից սկիզբ առնող է միգրացիոն հոսքերը վերջին երեսուն տարիների ընթացքում ունեցել են երկուհ իմնական ուղղություններ, որոնք միմյանցից տարբերվել են և՛ ծավալներով, և՛ բնույթով. Այն է աշխատանքային սեզոնային միգրացիա դեպի Ռուսաստանի դաշնություն և մշտական միգրացիա դեպի Եվրոպա և ԱՄՆ։ «Միգրացիան թվերով վերլուծական տեղեկագիր» պարբերականի ուսումնասիրության առարկան դեպի Եվրոպական միության և Եվրոպական ազատ առևտրի ընկերակցության անդամ պետություններ ՀՀ քաղաքացիների էմիգրացիոն հոսքերի գնահատումն է՝ հավաքագրված տվյալների քանակական վերլուծության միջոցով։

ՀՀՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության միգրացիոն ծրագրերի և մոնիթորինգի բաժինը իր գործառույթներով պայմանավորված իրականացնում է ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի մոնիթորինգ, որը իրականացվում է միգրացիոն հոսքերի շարժերը բնութագրող մոտ երկու հարյուրի հասնող ցուցանիշների միջոցով, ի թիվս որոնց մշտադիտարկվում են նաև դեպի Եվրոպա ուղղված է միգրացիան հոսքի ծավալները բնութագրող վիճակագրական տվյալները։

Միգրացիոնքաղաքականությանմշակմանմիջազգայինկենտրոնիհետհամագործակցությամբ2016թվականիցբաժնումձևավորվելէՎերլուծականմիավոր,որըպատասխանատուէհամապատասխանվիճակագրականտվյալներիհավաքագրմանևմշակմանհամար։

Սկսած2019թ.բաժինընախապատրաստումէ«Միգրացիանթվերով.վերլուծականտեղեկագիր»պարբերականը,որըկազմվածէերեքմասերից՝«ԵվրոպայումօրինականբնակվողՀՀքաղաքացիները»,«ԵվրոպայումմիջազգայինպաշտպանությունորոնողՀՀքաղաքացիները»,«ԵվրոպայումանօրինականբնակվողևվերադարձվածՀՀքաղաքացիները»։

Պայմանավորվածվերոհիշյալմասերումներկայացվողտվյալներիհավաքագրմանևմշակմանառանձնահատկություններով՝դրանցիցյուրաքանչյուրըհրապարակվումէառանձին-առանձին։

ՏեղեկագրինպատակնէՀՀմիգրացիոնիրավիճակիմասինտեղեկատվությանտրամադրումըՀՀհամապատասխանպետականմարմիններին,միջազգայինևհասարակականկազմակերպություններին,խնդրովհետաքրքրվողգիտականևուսումնականշրջանակներինևըդհանրապեսլայնհասարակությանը։

 

Կարդալ ավելին