ՄՄԿ - Հայաստանում ﬕգրացիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների հետազոտության մասին զեկույց։

           ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  Հ 247  ՄԱՍԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ.- Եր.: Տիգրան Մեծ, 2014.- 214էջ:
Հետազոտությունն իրականացվել է և զեկույցը պատրաստվել է Ջորջթաունի համալ-սարանի ﬕ ջազգային ﬕ գրացիայի ինստիտուտի կողﬕ ց Ջոն Դ. և Քեթրին Թ. ՄակԱրթուր հիﬓ ադրաﬕ  ﬕ ջոցներով ֆինանսավորվող՝ ՄՄԿ-ի «Հայաստանի տնտեսական զար-գացման ու աղքատության նվազեցման հարցում ﬕ գրացիայի դերի վերաբերյալ գի-տե լիքների ու քաղաքականության մասով երկխոսության մակարդակի բարձրացում» ծրագրի և Եվրոպական ﬕ ության ու ՄՄԿ Զարգացման հիﬓ ադրաﬕ  կողﬕ ց ֆինան սա-վորվող՝ «Հայաստանում աշխատանքային ﬕ գրացիայի գիտավերլուծական կառավար-ման հզորացում» ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նաև ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության Գիտության Պետական կոﬕ տեի ֆինանսավորմամբ ՀՌՀ «ՀՀ ﬕ գրա-ցիոն իրավիճակի գնահատում ընտրանքային հետազոտության ﬕ ջոցով» ծրագրի շրջա-նակ ներում:
Զեկույցի հեղինակ՝ Պեդրո Գոիշ


Չնայած ՄՄԿ–ն փորձում է ապահովել այս հրատարակության բովանդակության ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը, այնուաﬔ նայնիվ, դրանում ներկայացված տեսակետները, տվյ ալները, ﬔ կնաբանությունները և եզրակացությունները պատկանում են հեղինակներին, և պարտադիր չէ, որ արտացոլեն ՄՄԿ–ի, իր անդամ պետությունների կամ սույն զեկույցի պատրաստմանը աջակցած այլ կազմակերպությունների՝ Եվրոպական ﬕ ության, Ջորջթաունի համալսարանի, Ջոն Դ. և Քեթրին Թ. ՄակԱրթուր հիﬓ ադրաﬕ , Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպա-յի տնտեսական հանձ նաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոﬕ տեի, Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ 
ՄՄԿ–ն պատասխանատվություն չի կրում որևէ կորստի կամ ﬖ ասի համար, որը կարող է առա-ջա նալ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկությունները հիմք ընդունելու կամ դրանք օգ-տա գործելու հետևանքով:

Հրատարակիչ՝    Միգրացիայի ﬕ ջազգային կազմակերպության Հայաստանի առաքելություն

Հայաստան, քաղ. Երևան, 0010, ՄԱԿ-ի տուն, Պետրոս Ադամյան 14, 1-ին հարկ Հեռ.՝ (+374 10) 58 56 92 
Ֆաքս՝ (+374 10) 54 33 65 
http://www.iom.int

 

Կարդալ ավելին